RODO ochrona danych osobowych

pszczola pisze

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

                                                      Rzeszów, dnia ………………………

…………………………………………………..............…

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*)

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Upoważniam następujące osoby do odbioru z przedszkola mojego syna/córki*

…………..…………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

  Imię i Nazwisko osoby upoważnionej          Nr i seria dowodu osobistego           Telefon kontaktowy     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Upoważnienia udzielamy: na rok szkolny 2022/2023* / do ukończenia przez dziecko przedszkola*

Rzeszów, dnia…………………                             …………………………………………….     …………………………..

                                                                            (podpis Matki / Opiekuna Prawnego*)    telefon kontaktowy

Rzeszów, dnia…………………                           …………………………………………….       ………………………….

                                                                            (podpis Ojca / Opiekuna Prawnego*)      telefon kontaktowy

Informujemy, że pełnomocnictwo może zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione, lecz o każdym takim przypadku należy niezwłocznie poinformować dyrekcję szkoły.    

                              

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych jest: Publiczne Przedszkole Nr 4 w Rzeszowie , ul. Śniadeckich 18, reprezentowane przez Dyrektora.
  2. Przetwarzanie danych będzie odbywało się w szczególności w celu: zapewnienia bezpieczeństwa dziecku przy jego odbiorze z przedszkola przez osobę upoważnioną.
  3. Upoważnienie będzie przechowywane przez 1 rok od zakończenia przez dziecko edukacji przedszkolnej.
  4. Więcej informacji na stronie w zakładce ogłoszenia -> RODO -> klauzula dla rodziców.


    właściwe podkreślić

Dzieci

,, Dzieci są jak posiane nasiona. Trzeba je codziennie podlewać,

poświęcać im uwagę i pielęgnować. 
W takich warunkach nasiona kiełkują, rośliny rosną, a potem zakwitają. ..."  
  

                  

                                                                                                     Shinichi Suzuki

 

 

 

 

 

MY dbamy o Wasze pociechy!

facebookgallerycontact