Scenariusze i programy

kids drawing
środa, 25 wrzesień 2013 09:39

Scenariusz zajęć z zakresu ekologii (3)

Napisane przez
Scenariusz III Temat: Patrzę na świat oczami ekologa – badam, doświadczam, analizuję.              Wycieczka do lasu. Cele ogólne: -    Budzenie zainteresowań dzieci przyrodą, uświadamianie jej piękna i roli w  życiu człowieka. -    Wdrażanie do wnikliwego, aktywnego i emocjonalnego spostrzegania i przeżywania bogactwa przyrody. -     Poznanie nazw wybranych drzew i ich charakterystycznych cech. -     Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska. Cele szczegółowe: -    samodzielnie za pomocą różnych zmysłów, dokonać badań środowiska naturalnego i analizować każdą zaobserwowaną sytuację,…
środa, 25 wrzesień 2013 09:38

Scenariusz zajęć z zakresu ekologii (2)

Napisane przez
Scenariusz IITemat: Żyj z przyrodą w zgodzie.Cele ogólne: -         Uświadomienie, że woda to skarb, bez którego nie mogło by istnieć życie na Ziemi. -         Poznawanie w doświadczeniach właściwości wody. -         Tworzenie warunków zachęcających dzieci do czytania. Cele operacyjne: -    wie, że woda jest niezbędna do życia ludziom, zwierzętom i rośliną, -    rozwiązuje i odczytuje hasło krzyżówki, -    twórczo rozwiązuje zadania problemowe, -    wykonuje doświadczenia i zna właściwości wody, Pomoce dydaktyczne: napisy, miski z wodą, konewka,…
środa, 25 wrzesień 2013 09:37

Scenariusz zajęć z zakresu ekologii (1)

Napisane przez
    Scenariusz I   TEMAT: Czysto wokół nas.    Cele ogólne:-    Ukazanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku przyrodniczemu w wyniku       niewłaściwej gospodarki.-   Wdrażanie dzieci do segregacji odpadów.-   Rozbudzenie wyobraźni, ich aktywności i inwencji twórczej.-   Doskonalenie umiejętności pracy w grupach.    Cele operacyjne:-         wymienia konkretne rodzaje zachowań służących ochronie przyrody,-         dostrzega różnice między ilustracjami ( zanieczyszczone i czyste środowisko przyrodnicze),-         podaje przyczyny takiego stanu rzeczy,-         odczytuje napisy i segreguje śmieci,-         podejmuje twórcze działania plastyczno – techniczne,-         konstruktywnie współdziała w…
środa, 25 wrzesień 2013 09:22

HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA

Napisane przez
HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA    Cel hospitacji: Zdiagnozowanie poziomu umiejętności dzieci w zakresie czytania. Nauczyciel: Małgorzata Kloc Grupa: dzieci 6-letnie Rodzaj zajęć: Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania umiejętności czytania. Cele ogólne: °      Rozwijanie umiejętności rozumienia znaków i symboli graficznych. °      Doskonalenie koordynacji słuchowo - wzrokowej. °      Aktywizowanie uwagi i spostrzegawczości. Cele operacyjne: dziecko  °      poprawnie rozpoznaje i nazywa litery drukowane i pisane; °      dokonuje analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazu; °      łączy sylaby w proste wyrazy; °      układa i…
środa, 25 wrzesień 2013 08:59

Program edukacji ekologicznej

Napisane przez
(Fragment programu edukacji ekologicznej przeznaczony do realizacji w przedszkolu w grupie dzieci 5-6 letnich       opracowany przez nauczycielki mgr H.Kruczek, mgr M.Tomczyk oraz mgr B.Wróbel)                  WSTĘP                                                                                                                                                                    Musimy nauczyć się dbać                                                                         o środowisko, w którym mamy żyć.                                                                                       Chodzi tylko o to, czy nauczymy                                                                          się tego na czas.                                                                                                                                    David Gates                                                                                                         Życie człowieka jest nierozerwalnie związane ze środowiskiem przyrodniczym. Podstawowym jego  obowiązkiem jest więc ochrona i kształtowanie środowiska w…
środa, 25 wrzesień 2013 08:55

Program muzyczno – taneczny

Napisane przez
Fragment programu muzyczno-tanecznego nauczycielki Małgorzaty Kloc   Program przeznaczony jest dla dzieci 5 – 6 letnich         „Człowieku, naucz się tańczyć                       Bo aniołowie w niebieNie będą wiedzieli, co z tobą zrobić”.                                                                 Święty Augustyn     Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Etienne Souriau twierdzi, że „okres przedszkolny ma szczególne znaczenie, ponieważ wrażliwość i uzdolnienia muzyczne dziecka kształtują się wówczas prawie definitywnie”.Podstawową formą aktywności muzycznej dziecka jest ruch przy muzyce.…
 mgr Barbara Ciupak - PP nr 4  mgr Irena Lenar Bar - PP nr 38                Dotychczas w naszej pracy wychowawczo - dydaktycznej wykorzystywałyśmy naturalne właściwości dziecka. Zwracałyśmy uwagę przede wszystkim na wyposażenie go w określoną wiedzę, umiejętności i sprawności, wykształcenie pożądanych postaw i nawyków. Mimo iż naszym głównym zadaniem był wszechstronny rozwój dziecka oraz, że stosowałyśmy różnorodne formy i metody pracy, to jednak w procesie wychowania i nauczania…
            Ruch jest przejawem życia, a aktywność fizyczna jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje. Człowiek potrzebuje aktywności fizycznej tak samo jak pożywienia i powietrza. Występujący u dzieci „głód ruchu” jest wyrazem podświadomej chęci zaspokajania tej bardzo ważnej potrzeby, zapewnienia niezbędnego czynnika stymulującego rozwój: fizyczny, duchowy, emocjonalny i społeczny. Szczególnie w wieku przedszkolnym poruszanie się jest ważnym środkiem zdobywania informacji na temat otaczającego świata.…

Dzieci

,, Dzieci są jak posiane nasiona. Trzeba je codziennie podlewać,

poświęcać im uwagę i pielęgnować. 
W takich warunkach nasiona kiełkują, rośliny rosną, a potem zakwitają. ..."  
  

                  

                                                                                                     Shinichi Suzuki

 

 

 

 

 

MY dbamy o Wasze pociechy!

facebookgallerycontact