Nasz dzień 

kids drawing

    Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza planowana jest w oparciu o Podstawę programową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. 

    W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym (w myśl podstawy programowej) zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:girl painter

  1. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, itd.);
  3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
  4. pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

 załącznik do podstawy programowej: --> http://www.pp4.resman.pl/index.php/materialy-dla-rodzicow/podstawa-programowa  

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.15 – schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy integrujące grupę, praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym
i wychowawczym

8.15 – 8.30 – gr.starsze – ćwiczenia poranne; gr.młodsze – zabawy ruchowe czynności porządkowo-gospodarcze w Sali, zabiegi higieniczno – sanitarne, przygotowanie do śniadania, promowanie nawyków prozdrowotnych

8.30 – 9.00 – śniadanie

Dzieci starsze – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków

Dzieci młodsze – wdrażanie dzieci do samodzielnego spożywania posiłków

9.00 – 11.30 –zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową – zabawy, zajęcia, spacery, wycieczki i inne formy aktywności w Sali i na powietrzu – stymulowanie rozwoju dzieci, wyzwalanie aktywności, tworzenie warunków umożliwiających zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności, postaw we wszystkich obszarach rozwoju, drugie śniadaniebee writer

11.30- 12.10 – przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe, zabiegi higieniczno – sanitarne, obiad

12.10 – 13.45 – dzieci młodsze – leżakowanie, relaks przy muzyce; doskonalenie umiejętności samoobsługi, rozbierania i ubierania się

Dzieci starsze – słuchanie bajek, zabawy dowolne w Sali lub na podwórku, zajęcia o charakterze wychowawczym, praca indywidualna lub w małych zespołach – zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne z kartami pracy, inne formy aktywności, zajęcia dodatkowe.

13.45 – 14.15 – prace porządkowo – gospodarcze, zabiegi higieniczno - sanitarne, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków – zupa i owoc.

14.15 – 17.00 – kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza indywidualna i w małych zespołach, zajęcia o charakterze wychowawczym, pobyt na świeżym powietrzu.

Jutro znów się spotkamy! Do zobaczenia.

Dzieci

,, Dzieci są jak posiane nasiona. Trzeba je codziennie podlewać,

poświęcać im uwagę i pielęgnować. 
W takich warunkach nasiona kiełkują, rośliny rosną, a potem zakwitają. ..."  
  

                  

                                                                                                     Shinichi Suzuki

 

 

 

 

 

MY dbamy o Wasze pociechy!

facebookgallerycontact