Regulamin Przedszkola

rainbow

 

REGULAMIN PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4

W RZESZOWIE

PRZEDSZKOLE JEST PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZĄ, OBEJMUJĄCĄ WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM DZIECI W WIEKU OD 3 LAT DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE.

ORGANEM PROWADZĄCYM PRZEDSZKOLE JEST GMINA MIASTO RZESZÓW.

NADZÓR PEDAGOGICZNY SPRAWUJE PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
W RZESZOWIE.

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA:

 1. Przedszkole jest czynne od godziny 6.30 do 17.00.
 2. Terminy przerw w pracy placówki ustala Organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.

FREKWENCJA DZIECI:

 1. Dziecko przyjęte do przedszkola powinno do niego regularnie uczęszczać.
 2. O dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu rodzice powinni informować dyrektora lub inną osobę upoważnioną.
 3. W przypadku choroby zakaźnej należy dostarczyć zaświadczenie z Terenowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej o ujemnym wyniku badań laboratoryjnych.
 4. Dziecko należy przyprowadzać najpóźniej do godz. 8.15, a odbierać do godz. 17.00 .

PRAWA DZIECI:

 1. Właściwie przygotowany proces opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczny.
 2. Ochrona przed jakąkolwiek formą przemocy fizycznej i psychicznej,
  poszanowanie godności osobistej.
 3. Życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie wychowawczo – dydaktycznym.

PRAWA RODZICÓW:

 1. Znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych placówki.
 2. Rzetelna informacja na temat zachowania, postępów i rozwoju swojego dziecka.
 3. Swobodne wyrażanie opinii nt. pracy placówki, wysuwanie konstruktywnych wniosków dotyczących jej działań.

OBOWIĄZKI RODZICÓW:

 1. Przestrzeganie regulaminu i statutu przedszkola.
 2. Udział w zebraniach i zajęciach otwartych.
 3. Zgłaszanie dyrekcji wszystkich spraw spornych zażaleń, wniosków dotyczących pracy placówki, personelu, itp.
 4. Bieżące zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń.
 5. Aktywny udział w życiu przedszkola, współpraca z nauczycielami: wychowawcą, katechetką
  i nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe.
 6. Osobiste przyprowadzanie i odbieranie dziecka w określonych godzinach.
 7. Wyposażenie dziecka we właściwe ubranie, odpowiednie do pory roku
  oraz pantofle, chusteczki do nosa i inne rzeczy wymagane w grupie.

OBOWIĄZKI FINANSOWE:

 1. Opłata za żywienie dziecka w przedszkolu powinna być dokonywana z góry, do 10 dnia każdego m-ca na podane konto Przedszkola.
 2. Terminowe dokonywanie opłat za zajęcia dodatkowe, w których dziecko bierze udział: teatrzyki, zajęcia muzyczne, itp.
 3. Nieobecność dziecka w przedszkolu powoduje nienaliczanie stawki żywieniowej za każdy z tych dni.

 

 

Dzieci

,, Dzieci są jak posiane nasiona. Trzeba je codziennie podlewać,

poświęcać im uwagę i pielęgnować. 
W takich warunkach nasiona kiełkują, rośliny rosną, a potem zakwitają. ..."  
  

                  

                                                                                                     Shinichi Suzuki

 

 

 

 

 

MY dbamy o Wasze pociechy!

facebookgallerycontact