Regulamin Przedszkola

rainbow

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE JEST PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZĄ, OBEJMUJĄCĄ WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM DZIECI W WIEKU OD 3 LAT DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE.

ORGANEM PROWADZĄCYM PRZEDSZKOLE JEST MIASTO RZESZÓW.

NADZÓR PEDAGOGICZNY SPRAWUJE PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY W RZESZOWIE.

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA:
1. Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do 17.00.
2. Terminy przerw w pracy placówki ustala Zarząd Miasta na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.
3. W przedszkolu mogą funkcjonować oddziały 5 godzinne.

FREKWENCJA DZIECI:
1. Dziecko przyjęte do przedszkola powinno do niego regularnie uczęszczać.
2. O dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu rodzice powinni informować dyrektora lub inną osobę upoważnioną.
3. W przypadku choroby zakaźnej należy dostarczyć zaświadczenie z Terenowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej o ujemnym wyniku badań laboratoryjnych.
4. Dziecko należy przyprowadzać najpóźniej do godz. 8.15 a odbierać do godz. 17.00 .

PRAWA DZIECI:
1. Właściwie przygotowany proces opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczny.
2. Ochrona przed jakąkolwiek formą przemocy fizycznej i psychicznej,
poszanowanie godności osobistej.
3. Życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie wychowawczo – dydaktycznym.

PRAWA RODZICÓW:
1. Znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych placówki.
2. Rzetelna informacja na temat zachowania, postępów i rozwoju swojego dziecka.
3. Swobodne wyrażanie opinii nt. pracy placówki, wysuwanie konstruktywnych wniosków dotyczących jej działań.

OBOWIĄZKI RODZICÓW:

1. Przestrzeganie regulaminu i statutu przedszkola.
2. Udział w zebraniach i zajęciach otwartych.
3. Zgłaszanie dyrekcji wszystkich spraw spornych zażaleń, wniosków
dotyczących pracy placówki, personelu, itp.
4. Bieżące zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń.
5. Aktywny udział w życiu przedszkola, współpraca z nauczycielami:
wychowawcą, katechetką, i nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe.
6. Osobiste przyprowadzanie i odbieranie dziecka w określonych godzinach.
7. Wyposażenie dziecka we właściwe ubranie, odpowiednie do pory roku oraz pantofle, strój gimna-styczny, piżamę, chusteczki do nosa i inne rzeczy wymagane w grupie.

OBOWIĄZKI FINANSOWE:
1. Opłata za żywienie dziecka w przedszkolu powinna być dokonywana z góry, do 10 dnia każdego m-ca na podane konto Przedszkola.
2. Terminowe dokonywanie opłat za zajęcia dodatkowe, w których dziecko bierze udział: logopedia, teatrzyki.
3. Nieobecność dziecka w przedszkolu, powoduje nienaliczanie stawki żywieniowej za każdy z tych dni.

Dzieci

,, Dzieci są jak posiane nasiona. Trzeba je codziennie podlewać,

poświęcać im uwagę i pielęgnować. 
W takich warunkach nasiona kiełkują, rośliny rosną, a potem zakwitają. ..."  
  

                  

                                                                                                     Shinichi Suzuki

 

 

 

 

 

MY dbamy o Wasze pociechy!

facebookgallerycontact