Plan ewaluacji

kids drawing

Plan ewaluacji

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2015/2016

Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego( Dz. U. z dnia 14 maja 2013r.  poz. 560),

- Statut przedszkola

PLAN DZIAŁAŃ ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE:

• Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2014/2015:

- wspieranie samodzielnych działań dziecka,

- rozwijanie inwencji twórczej i wszelkich inicjatyw dzieci,

- kontynuować i prowadzić działania wspierające dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,

- aktywne uczestniczenie w różnego typu przedstawieniach i spotkaniach wewnątrz– przedszkolnych,

- działania przedszkola na rzecz bezpieczeństwa i wszechstronny rozwój dziecka,

- zorganizowanie w przedszkolu uroczystości i spotkań z udziałem Rodziców (akcje, happeningi, konkursy, wystawy, uroczystości przedszkolne, zajęcia otwarte, itp.)

- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, z Zespołem Szkół Muzycznych Nr 2.

• Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

• Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci.

• Oczekiwań rodziców.

• Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016.

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO z roku 2014/2015

 1. Działania realizowane w roku szkolnym 2014/2015 są spójne z przyjętą koncepcją pracy.
 2. Należy określić plan współpracy z rodzicami pod kątem przygotowania i realizacji działań wynikających z koncepcji pracy w roku szkolnym 2015/2016.
 3. Działania nauczycieli w zakresie aktywności dzieci są powszechne.
 4. W przedszkolu systematycznie rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe dzieci.

Podstawowy kierunek realizacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty i polityki oświatowej państwa oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/2016 :

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – kontynuacja wymagania dotyczącego bezpieczeństwa dzieci  (załącznik – Plan ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015).

KIERUNKI REALIZACJI podkarpackiego kuratora oświaty zadań nadzoru pedagogicznego W ROKU SZKOLNYM 2015/2016:

Ewaluacje problemowe

WYMAGANIE 1: Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Charakterystyka wymagania - Poziom D:

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

Charakterystyka wymagania - Poziom B:

Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami.

WYMAGANIE 4: Dzieci są aktywne

Charakterystyka wymagania - Poziom D:

Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Charakterystyka wymagania - Poziom B:

Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

WYMAGANIE 6: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Charakterystyka wymagania - Poziom D:

W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola.

Charakterystyka wymagania - Poziom B:

W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.

Cele planowania:

 1. Stwarzanie sytuacji, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności.
 2. Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci.
 3. Inicjowanieprzez dzieci i realizowanie działań na rzecz własnego rozwoju, uczestniczenie w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.
 4. Zdobywaniewiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach artystycznych.
 5. Zmodyfikować kąciki dziecięcych zainteresowań, wielozmysłowego poznawania – sporządzić listę potrzebnych pomocy dydaktycznych.
 1. Kontynuacja i prowadzenie działań wspierających dzieci ( rodziców) ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
 1. Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci z uwzględnieniem naturalnych ich możliwości i potrzeb.
 2. Wielostronne wspieranie uzdolnień.
 3. Rozwijanie kreatywnych postaw.
 4. Uświadomienie istnienia szansy pokonania swojej słabości, możliwości podejmowania wyzwań i nowych zadań.
 5. Doskonalenie nauczycieli  w zakresie pracy z dzieckiem o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych.
 6. Uczynienie przedszkolaka bycia wrażliwym, twórczym, myślącym i otwartym.
 7. Podejmowanie działań wspomagających rozwój aktywności twórczej dzieci.
 8. Stworzenie warunków organizacyjnych, materialnych, wychowawczych i edukacyjnych, które wpłyną na skuteczność osiągnięcia celów.

Dzieci

,, Dzieci są jak posiane nasiona. Trzeba je codziennie podlewać,

poświęcać im uwagę i pielęgnować. 
W takich warunkach nasiona kiełkują, rośliny rosną, a potem zakwitają. ..."  
  

                  

                                                                                                     Shinichi Suzuki

 

 

 

 

 

MY dbamy o Wasze pociechy!

facebookgallerycontact