Koncepcja pracy przedszkola

kids drawing

Koncepcja pracy w roku szkolnym 2016/17

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W RZESZOWIE

,, Dzieci są jak posiane nasiona. Trzeba je codziennie podlewać,

poświęcać im uwagę i pielęgnować. 
W takich warunkach nasiona kiełkują, rośliny rosną, a potem zakwitają. ..."    

                  

                                                                                                     Shinichi Suzuki

(koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w Ustawie o Systemie Oświaty, aktach wykonawczych do ustawy a także uwzględnia wyniki ewaluacji wewnętrznej i konsultacji z rodzicami )

 Wizja przedszkola

·  Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

·  Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

·  Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole - dzieci przechodzące z przedszkola
    do szkoły są otwarte, twórcze i znają swoje możliwości.

·  Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

·  Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

·  Wszyscy przestrzegają Prawa Dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

·  Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

·  Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

·  Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

·  Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

·  Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

·  Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

·  zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,

·  tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,

·  wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

·  kształtuje postawy społeczno-moralne, patriotyczne i proekologiczne,

·  promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,

·  przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,

·  organizuje sprawne zarządzanie placówką,

·  analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Cele główne                                                                                                               

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

·  Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

·  Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

·  Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.


2. Procesy zachodzące w przedszkolu.

·  Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

·  W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

 
3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

·  Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

·  Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

·  Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

. Wdrażanie dzieci do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych.

. Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez przedszkole.


Cele szczegółowe:

 ·  Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą.

·  Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności.

·  Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.

·  Realizowane są założenia reformy oświatowej,

·  Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
   i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci,

·  Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną,

·  Realizacja programu uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego,

·  Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.

·  Realizacja programów autorskich,

· Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

·  Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka,

·  Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,

·  Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności,

·  Dokonywanie rzetelnej obserwacji i diagnozy rozwoju dziecka w celu skutecznego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej i indywidualizacji procesu edukacyjnego,

Kryteria sukcesu

·  Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

·  Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

·  Bardzo dobre przygotowanie dzieci do pełnienia roli ucznia.

·  Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

·  Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

·  Realizacja autorskich programów edukacyjnych

·  Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

·  Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

·  Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

·  Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.

·  Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media.

·  Zastosowane metody wychowawcze i edukacyjne będą skutkowały wysokim stopniem aktywności i samodzielności dzieci.

·  Nauczyciele i rodzice dbają o samodzielność dzieci.

· Nauczyciele są aktywni.

 

Metody pracy:

Słowne, czynne, oglądowe, aktywizujące, wiodące w samodzielnych doświadczeniach dzieci, twórcze i odtwórcze, przekazu słownego, obserwacji i pokazie, spontanicznej, swobodnej aktywności własnej dziecka.

Źródła informacji:

-plany współpracy ze środowiskiem rodzinnym, dzienniki zajęć,
-zdjęcia, strona internetowa,
-kwestionariusze ankiet,
-sprawozdania nauczycieli, protokoły Rady Pedagogicznej.

 Metody badawcze:

- analiza informacji na stronie internetowej
- analiza sprawozdań nauczycieli,
- analiza dokumentacji,
- rozmowy z rodzicami przy okazji organizowania spotkań, uroczystości, wyjazdów, przeglądów, itp.,
- obserwacja zaangażowania rodziców w działania przedszkola,
- kierowanie ankiety do rodziców, nauczycieli poszczególnych grup, pracowników obsługi,
- analiza scenariuszy uroczystości, wycieczek, zebrań z rodzicami, itp.

System motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych :

Stosowanie dyplomów, pochwał, nagród, zapis w aktualnościach na stronie internetowej przedszkola, wywieszanie zdjęć, przekazywanie i umieszczanie informacji w prasie lokalnej.

System diagnozowania osiągnięć dzieci :

Testy kompetencji dla 3,4-latków, test dojrzałości szkolnej dla 5,6-latków: ocena wstępna i końcowa, informacja o gotowości szkolnej do podjęcia nauki w szkole dla 5,6 latka, podręczniki.

ZASADY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:

 - oganizowanie wyjść na imprezy poza przedszkolne - kino, teatr, biblioteka, dom kultury, filharmonia,

-  udział w przedsięwzięciach organizowanych przez różne organizacje i instytucje działające na terenie miasta (Dni Rzeszowa - Przedszkolaki Miastu, Dni  Osiedla, biegi młodzieżowe organizowane w ramach rzeszowskiego maratonu i półmaratonu, Przedszkolaki z Biało - Czerwoną);

współpraca z mediami lokalnym (TVP Rzeszów, radio Rzeszów, Gazeta codzienna NOWINY),

-  organizowanie międzyprzedszkolnych konkursów, przeglądów piosenek i tańców oraz innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki przedszkolne,

-  współpraca ze szkołą nr 1, 12 i 19, (zapraszani jesteśmy na przedstawienia, lekcje otwarte, rywalizacje sportowe).

    Wykorzystanie zdolności uczniów: muzycznych, plastycznych, sportowych, literackich.

 

Pracujemy w oparciu o program zatwierdzony przez MEN:

- Program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska 

 

Programy autorskie:

* „Ekspresja twórcza dzieci inspiracją do oddziaływań pedagogicznych” ( wykorzystanie technik pedagogicznych C.Freineta) - mgr B.Ciupak, mgr I.Lenar - Bar,
* „Program muzyczno – taneczny”: opracowany dla dzieci 5 – 6 letnich przez mgr M.Kloc,
* „Tańce, pląsy i zabawy plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym”- mgr J.Kaszyca
* „Żyj z przyrodą w zgodzie” - program z zakresu ekologii edukacji ekologicznej przeznaczony do realizacji w grupie dzieci 5-6 letnich , mgr H.Kruczek, mgr M.Tomczyk, mgr B.Wróbel

Oferta zajęć dodatkowych:

- rytmika, język angielski – dla wszystkich dzieci – bezpłatnie

- religia – gr.5 - bezpłatnie, po wyrażeniu zgody przez rodziców

Dzieci

,, Dzieci są jak posiane nasiona. Trzeba je codziennie podlewać,

poświęcać im uwagę i pielęgnować. 
W takich warunkach nasiona kiełkują, rośliny rosną, a potem zakwitają. ..."  
  

                  

                                                                                                     Shinichi Suzuki

 

 

 

 

 

MY dbamy o Wasze pociechy!

facebookgallerycontact