Cele i metody nauczania

rainbow

Celem wychowania przedszkolnego jest: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;bee writer
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego. 

Pracujemy w oparciu o program zatwierdzony przez MEN:

- „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska, wyd.Grupa Edukacyjna S.A MAC EDUKACJA

Metody pracy:

* edukacja matematyczna wg koncepcji prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej,

* przygotowanie do nauki czytania - (elementy wprowadzane są już w grupie dzieci 3 - 4 letnich): 
   metody G. Domana, I. Majchrzak, "Słoneczna Biblioteka", Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

* pedagogika zabawy,

* elementy pedagogiki M. Montessori,

* elementy kinezjologii P. Dennisona,

* ćwiczenia gimnastyczne metodą Kniessów, R. Labana, C. Orffa, ruchu rozwijającego W. Sherborn,

Programy autorskie:
* „Ekspresja twórcza dzieci inspiracją do oddziaływań pedagogicznych” ( wykorzystanie technik pedagogicznych C.Freineta) - mgr B.Ciupak, mgr I.Lenar - Bar,
* „Program muzyczno – taneczny”: opracowany dla dzieci 5 – 6 letnich przez mgr M.Kloc,
* „Tańce, pląsy i zabawy plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym”- mgr J.Kaszyca
* „Żyj z przyrodą w zgodzie” - program z zakresu ekologii edukacji ekologicznej przeznaczony do realizacji w grupie dzieci 5-6 letnich , mgr H.Kruczek, mgr M.Tomczyk, mgr B.Wróbel

Dzieci

,, Dzieci są jak posiane nasiona. Trzeba je codziennie podlewać,

poświęcać im uwagę i pielęgnować. 
W takich warunkach nasiona kiełkują, rośliny rosną, a potem zakwitają. ..."  
  

                  

                                                                                                     Shinichi Suzuki

 

 

 

 

 

MY dbamy o Wasze pociechy!

facebookgallerycontact